شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

لوازم کنترل کیفیت وکالیبراسیون:

لوازم-کنترل-کیفیت-وکالیبراسیون
لوازم کنترل کیفیت وکالیبراسیون دستگاههای رادیولوژی و سی تی اسکن
تعداد بازدید: 8361
 

دستگاه حساسیت سنج فیلم های رادیولوژی و صنعت  : X-Ray Film Sensitometer

دستگاه دانستو متر فیلم های رادیولوژی و صنعتی : X-Ray Film Densitometer

دستگاه دیجیتال دزیمتر : Digital Dosemeter

فانتوم کنترل فاکتورهای تابش اشعه ایکس در سیستم های دیجیتال رادیوگرافی : Digital Test Phantom

فانتوم کنترل فاکتورهای تابش اشعه ایکس در سیستم های دیجیتال رادیوگرافی و فلوروسکوپی : Test Phantom

X-ray Test patterns

Aluminium step wedges

X-ray Cassette test Grid

Analogue Test Phantom

Mammo X-ray Test patterns

Mammo step wedges

Mammo Cassette test Grid "M"

دستگاه دزیمتز دیجیتال چند کاره : Multi Function Diagnostic Dosemeter

X-ray Phantoms

Dose Area Product Meter

Lanisation Chambers

لوازم کنترل کیفیت
لوازم کالیبراسیون
حساسیت سنج فیلم رادیولوژی
دانستومتر فیلم رادیولوژی
دزیمتر دیجیتال
فانتوم
دزیمتر دیجیتال