شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

میانگین پرتوگیری (دز موثر) سالیانه افراد ناشی از منابع پرتوزای طبیعی:

میانگین-پرتوگیری-(دز-موثر)-سالیانه-افراد-ناشی-از-منابع-پرتوزای-طبیعی
دو شنبه 27 مهر 1394 ساعت 11:32:04

میانگین پرتوگیری (دز موثر) سالیانه افراد ناشی از منابع پرتوزای طبیعی
تعداد بازدید: 7585

                                          دز موثر سالیانه

منبع پرتو

تغییرات

سال 2000

سال 1993

 

02/0-

02/0+

 

 

 

 

02/0+

 

004/0-

05/0-

03/0+

 

 

 

06/0+

 

28/0

10/0

01/0

 

 

07/0

41/0

 

006/0

15/1

10/0

 

 

17/0

12/0

 

30/0

08/0

01/0

 

 

07/0

39/0

 

01/0

2/1

07/0

 

 

17/0

06/0

پرتوکیهانی

 جز یونساز

       جز نوترونی

هسته های پرتوزای با منشا  کیهانی

پرثو های خارجی ناشی از زمین

        محیط باز

       محیط بسته

پرتو گیری ناشی از استنشاق

       زنجیره اورانیوم و توریم

رادن – 222

تورن – 220

پرتو گیری ناشی از بلع

       پتاسیم – 40

زنجیره اورانیوم و توریم

 

056/0+

416/2

36/2

مجموع