شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

ست جراحی:

ست-جراحی
ست جراحی
تعداد بازدید: 6962

انواع ست های  جراحی محصول ELCONآلمان شامل :

               ست آرتروسکوپی

                ست اپی زیاتومی

                ست ارتوپدی بزرگ

                ست ارتوپدی کوچک

                ست بخیه

                ست بستن لوله رحم

                ست پانسمان

                ست تخلیه رحم

                ست تراكتومی اطفال

                ست توراكس

                ست تراكستومی

                ست تمپانو پلاستی

                ست جراحی گوش

                ست جنرال بزرگ

                ست جنرال ظریف

                ست جنرال كوچك

                ست چست تیوب

                ست دبریدمنت

                ست رینوپلاستی

                ست زایمان طبیعی

                ست سپتوم

                ست سزارین

                ست سکته قلبی

                ست سیستوسل - ركتوسل

                ست شکاف کام

                ست شكستگی بینی

                ست عروقی اطفال

                ست عروقی جنرال

                ست فتق اطفال

                ست فتق بزرگسال

                ست فک و صورت

                ست کرانیاتومی

                ست کرونری بای پس

                ست كتدان

                ست كورتاژ

                ست لاپاراتومی

                ست لامینکتومی

                ست لامینکتومی گردن

                ست لوزه

                ست ماستكتومی

                ست هیستركتومی آبدومینال

                ست هیستركتومی واژینال

ست جراحی
وسایل اتاق عمل
ابزار جراحی
ست پانسمان
ست ارتوپدی
ست جنرال