شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

مقادیر لایه های نیم کننده و یکدهم کننده برای چند ماده:

مقادیر-لایه-های-نیم-کننده-و-یکدهم-کننده-برای-چند-ماده
دو شنبه 27 مهر 1394 ساعت 11:30:52

مقادیر لایه های نیم کننده و یکدهم کننده برای چند ماده
تعداد بازدید: 4483

 

 

 

سیمان

آهن

سرب

منبع پرتو

TVL

HVL

TVL

HVL

TVL

HVL

 

 

 

 

 

02/0

 

تکنسیم– 99m

7/15

7/4

 

 

4/2

72/0

ید - 131

3/16

9/4

4/5

6/1

2/2

65/0

سزیم - 137

0/14

3/4

3/4

3/1

9/1

55/0

ایریدیم-192

3/20

3/6

7/6

0/2

0/4

1/1

کبالت - 60

42/5

65/1

 

 

087/0

0026/0

اشعه ایکس 100KV

55/8

59/2

 

 

142/0

043/0

اشعه ایکس 200KV