شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

خلاصه کمیت های پرتو سنجی و دز سنجی:

خلاصه-کمیت-های-پرتو-سنجی-و-دز-سنجی
دو شنبه 27 مهر 1394 ساعت 07:59:48

خلاصه کمیت های پرتو سنجی و دز سنجی
تعداد بازدید: 3247

 

 

 

ملاحظات

 

تبدیل یکاها

 

یکای  جدید

 

یکای قدیم

 

علامت

 

کمیت

یکای مورد استفاده در حفاظت اشعه الکترون ولت می باشد.

1ev = 1/6

 

1 J =erg

 

1 reg = J

 

ژول

(J)

 

ارگ

(erg)

 

_

 

انرژی

 

در تعریف این کمیت فتون های ایکس و گاما، بارهای هم علامت و هوا بایستی مدنظر باشد.

 

1C/K = 3876 R

 

1 R = 2/58 × C/K

 

کولن بر کیلوگرم

(C/Kg)

 

رونتگن

)R)

 

(x)

 

پرتو دهی

 

فقط برای پرتو های غیرمستقیم یونسازی کننده تعریف می شود.

 

1Gy = 100 rad

 

1 rad = 0/01 Gy

 

گری

(Gy)

 

راد

)rad)

 

(KERMA)

 

کرما

 

برای همه پرتو ها و در همه مواد قابل تعریف است.

 

1Gy = 100 rad

 

1 rad = 0/01 Gy

 

 

گری

(Gy)

 

راد

(rad)

 

(D)

 

دز جذبی

 

اثرات بیولوژیکی انواع پرتوها را مدنظر قرار دهید.

 

1 Sv = 100 rem

 

1 rem = 0/01 Sv

 

 

سیورت

(Sv)

 

رم

)rem)

 

(H)

 

دز معادل

 

حساسیت بافت های مختلف بدن را مد نظر قرار دهید.

 

1 Sv = 100 rem

 

1 rem = 0/01 Sv

 

 

 

 

سیورت

(Sv)

 

 

 

رم

(rem)

 

 

 

(E)

 

 

 

دز موثر