شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

طبقه بندی پرتو های غیر یونساز:

طبقه-بندی-پرتو-های-غیر-یونساز
دو شنبه 27 مهر 1394 ساعت 07:57:03

طبقه بندی پرتو های غیر یونساز
تعداد بازدید: 3060

 

 

 

 

طول موج

بسامد بر حسب  هرتز

نوع پرتو

100- 400 nm

7/50 - 3/00×

ماورا بنفش     (uv)

400- 780 nm

3/85×  – 7/50 ×

نور مرئی (Vs)

780- nm

3/00 × – 3/85 ×

مادون قرمز (IR)

1-1000 nm

3/00 ×  – 3/00 ×

میکروویو(MW)

1- 1000 nm

3/00 × - 3/00 ×

رادیویی (RF)

1- 10 Km

3/00 × - 3/00 ×

بسامد پایین (LF)

10- 1000 Km

300 – 3/00 ×

بسامد بسیار کم (VLF)

1000Km

6000 / 5000 Km

300 Hz

50 / 60 Hz

بسامد به شدت کم(ELF)

---------

20 kHz

مافوق صوت (us)