شرکت آریان درمان ابزار - صفحه اصلی

حد های مجاز پرتوگیری افراد:

حد-های-مجاز-پرتوگیری-افراد
دو شنبه 27 مهر 1394 ساعت 07:56:06

حد های مجاز پرتوگیری افراد
تعداد بازدید: 4229

 

 

 

پرتوگیری جوانان بین

16 تا 18 سال

(میلی سیورت در سال)

پرتوگیری مردم

 

(میلی سیورت در سال)

پرتوگیری شغلی

کارکنان

(میلی سیورت در سال)

دز دریافتی

6

1

20

دز موثر سالانه

50

15

150

دز معادل عدسی های چشم

 

150

 

50

 

500

دز معادل برای اندام های جانبی (دست و پا) و برای پوست